Tüzük

Sabancı Üniversitesi Tea Talks with CEOs – CEO’larla Çay Sohbetleri Kulübü Tüzüğü

KULÜP TANIMI

Tea Talks with CEOs Club (CEO’larla Çay Sohbetleri Kulübü) Sabancı Üniversitesi’nin seçkin öğrencilerini Dünya’da ve Türkiye’de; alanında lider kişilerle buluşturup, onların hayat hikayelerinden ve tavsiyelerinden örnekler almayı ilke edinmiş bir kulüptür. Bu kapsamda, Dünya çapında buluşmalarımızı şu ana kadar; Londra, Milano, Dubai, Zürih, New York, Tokyo, San Francisco, Singapur, Seul, Madrid, Amsterdam, Paris, Münih ziyaretleri izledi. Temel hedeflerimiz; üyelerimizin ufuklarını genişletme yönünde yardım etmek, onları her sektör ile buluşturarak ilham almalarını sağlamak, örnek aldıkları insanların nasıl bireyler olduklarını göstermektir. Çalışmaya ve fedakârlığa inanan bir kulüp olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

 

MADDE 1: Genel Kurul Organizasyonu

1.1  Kulüp içerisinde en yetkili karar verme ve yürütme mekanizması Üst Yönetim Kurulu’dur. Bu kuruldaki kişiler mevcut Üst Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu’ndaki kişiler arasından seçilir.

1.2  Üst Yönetim Kurulu’ndaki kişiler; İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanı, Genel Sekreter, Yurt İçi Grup Başkanı, Yurt Dışı Grup Başkanı ve İş Geliştirme ve Organizasyon Grup Başkanı’ndan oluşur.

1.3  Üst Yönetim Kurulu; Genel Kurul’un aldığı idari ve finansal kararları oy birliği ile denetleme, onaylama veya gerektiği takdirde bu kararları reddetme yetkisine sahiptir.

1.4 Genel Kurul, alt grup başkanları tarafından dönüşümlü olarak yönetilir. Genel Kurul Bildirisi daha önceden belirlenen Üst Yönetim Kurulu üyesi tarafından hazırlanıp paylaşılır. Üst Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Genel Kurul’u olağan dışı tarihinde toplama yetkisine sahiptir.

1.5  Genel Sekreter göreve gelmiş-getirilmiş Üst Yönetim Kurulu tarafından YK’lar arasından seçilir. Genel Sekreter, okul ile iletişim konusunda en yetkili kişidir. Genel Sekreter, kulüp içerisinde yer alan üyelerin takibini yapmakla yükümlüdür ve üyelerin kulüp içerisinde mevcut durumlarını Üst Yönetim Kurulu’na raporlama görevini yürütür. Alt gruplar arası rotasyon sürecinin üye kısmıyla ilgilenir. Dönem başlarında üye alım çalışmalarını yürütür. Üye seçimleri yapılırken alt gruplar arası yaşanan belirsizliklerin çözümünü sağlar. Üyelerle etkinlikler düzenler ve üyelerle ilgili herhangi bir sistemin en yetkili kişisidir. Tüzük kuralları veya kulübün etik anlayışlarını ihlal eden herhangi bir durumla karşılaştığında müdahale etme yetkisine sahip olup kulüp içerisinde düzenlenen her toplantıya katılım hakkı vardır.

1.6  İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanlığı Üst Yönetim Kurulu’nda yer alıp diğer Üst Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte kulüpteki en yetkin karar verme mekanizmasıdır. İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanının kulüp içerisinde düzenlenen her toplantıya katılım hakkı vardır. İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanlığı’nın İcra Kurulu Başkanlığı açısından görev yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

  a) Yardımcı YK ve YK’lar ile gizlilik içerisinde yürütülecek birebir olan görüşmeler ile; kulüp içerisindeki geri bildirimlerin sağlanması ve yine buradan alınan geri bildirimlerin Strateji Komisyonu ve Etik ve Disiplin Komisyonu dahilinde Üst Yönetim Kurulu’na bildirim yapılması, görevinin en temelidir.

  b) Kulübün içerisinde yer alan üç farklı icraat grubu mevcuttur, bunlar tüzük maddelerinde alt grup olarak nitelendirilmiştir. İcra Kurulu Başkanı sıfatıyla her alt grup ile gizlilik içerisinde olmak suretiyle ve stratejik hedeflerin daha doğru gözlemlenmesinin yanı sıra yeni stratejik hedeflerin konulması ile ilgili toplantıları düzenlemekte serbesttir.

  c) İcra Kurulu Başkanı, Genel Kurul’a yeni katılacak olan Yardımcı YK’ların yanı sıra Genel Kurul’un içerisinde var olan mevcut yönetim kişilerinin dönem sonu pozisyon değişimi ile ilgili yeni oluşacak organizasyon şemasını Üst Yönetim Kurulu’nun fikrini alarak yapılacak olan Üst Yönetim Kurulu toplantısında oylamaya sunar. 

  d) Komisyonlar Grubu Başkanlığı içerisinde 2 farklı komisyonlar grubu mevcuttur. Bunlardan ilki sabit komisyonlar grubundan oluşmaktadır. Sabit komisyonlar grubu, 3 farklı temel komisyondan oluşmaktadır. Bu komisyonlar Madde 5’te detaylı olarak açıklanmaktadır. Bunlardan ikincisi Dönemsel ve İhtiyaç Dahilindeki Komisyonlar’dır. 

  e) Dönemsel ve İhtiyaç Dahilindeki Komisyonlar, İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanı’nın Üst Yönetim Kurulu üyelerine sunacağı geçerli nedenlerden oluşmalıdır.

  f) Bu komisyonların içerisindeki en yetkili kişi İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanı’dır. Komisyonlara dahil olacak üyeleri yine İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanı seçer.

  g) Komisyon üyelerinin seçimindeki en önemli husus karar verilecek olan alt grup üyelerinden bağımsız bir şekilde oluşmasıdır.

  h) Yardımcı YK’lar komisyon üyesi olamazlar.

1.7  Grup Başkanları her alt grubun başında 1 tane olmak üzere toplamda 3 kişilerdir ve göreve gelmiş-getirilmiş Üst Yönetim Kurulu tarafından YK’lar arasından seçilir. Grup Başkanları bağlı oldukları alt gruplarda oluşan organizasyon ve gelişimleri Üst Yönetim Kurulu’na raporlama görevi yürütür. Grup Başkanları alt grupları bazında aksiyona sahip olup geliştirmek adına, ilgili kurula sunmak kaydıyla yeni kararlar almakta serbesttirler. Kendilerine bağlı olan YK ve Yardımcı YK’lar tüm süreçleri Grup Başkanları’na bildirmekle yükümlüdürler. Alt gruplarında bulunan üyelerle ilgili her türlü öneriyi Genel Sekreter’e yapma hakkına sahiptirler.

1.8  Yurt İçi Grup Başkanı, kulüp dahilinde yapılan her bir yurt içi görüşme etkinliğinin en yetkili kişisidir. Uygun gördüğü takdirde istediği yurt içi görüşmesini iptal etme hakkı vardır. Her yıl bahar tatilinde gerçekleştirilen yurt içi gezisinin en yetkili kişisidir. Gidilecek olan şehri 3 seçeneğe indirdikten sonra Yönetim Kurulu’na sunma hakkına sahiptir. Yurt İçi Alt Grubu’nun ortak kararı üyelerinden bağımsız fazladan bir oy olarak sayılır. Bu doğrultuda görevlendirilecek Yurt İçi Genel Kurul üyelerini atama yetkisi vardır.

1.9  Yurt Dışı Grup Başkanı, kulüp dahilinde yapılan her bir yurt dışı görüşme etkinliğinin en yetkili kişisidir. Gidilecek olan yeri 3 seçeneğe indirdikten sonra Yönetim Kurulu’na sunma hakkına sahiptir. Yurt Dışı Alt Grubu’nun ortak kararı üyelerinden bağımsız fazladan bir oy olarak sayılır. Yurt dışı gezisi için görevlendirilecek Yurt Dışı Genel Kurul üyelerini atama yetkisi vardır. Uygun gördüğü takdirde istediği yurt dışı görüşmesini reddetme hakkına sahiptir. Yurt dışı gezisini iptal etme veya ülke değiştirme kararını Üst Yönetim Kurulu’na danışarak alabilir.

1.10  İGOR Grup Başkanı, bütün sponsorluk süreçlerinin onayı veya reddi ile ilgili karar verme sürecine liderlik eder. Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılacak olan paylaşımlar İGOR Grup Başkanının izni ile gerçekleşmektedir. Kulüp içerisinde gerçekleşecek etkinlik ve organizasyonlar İGOR Grup Başkanı’nın onayı ile yürütülür. 5 yılda bir gerçekleşecek olan kulübün bütün fertlerinin bir araya getirildiği organizasyon komitesinin başkanlığını yürütmekle yükümlüdür. Mezunlarla İlişkiler Komitesi Başkanlığı’nı yürütür. İGOR Grup Başkanı bu alt grup çerçevesinde gerçekleştirilen bütün süreçlerin en yetkili kişisidir.

1.11  Üst Yönetim Kurulu üyeleri dönem içerisinde 1 yurt içi görüşmesine katılmak zorundadır.

1.12  YK adı verilen kişiler Yönetim Kurulu üyeleridir. Kulüp içi tüm üst yönetimin denetlemesi altında, idari ve finansal yetkiler bu kişilere aittir. Bu kişilerin belirli bir sayısı yoktur ve ihtiyaca göre belirlenir.

1.13  YK görevinde olan kişiler Üst Yönetim Kurulu’nda yapılan oylama ile kulüp içi aktifliğe bakılarak belirlenirler.

1.14  YK’lar kendi istekleri doğrultusunda veya başkanlar tarafından oy birliği ile görevden alınabilir. Belirli bir görev süreleri yoktur.

1.15  YK’lar bağlı bulundukları alt grubun üyelerinden sorumludur.

1.16  YK’lar dönem içerisinde en az 2 alt grup toplantısı yapmak zorundadır.

1.17  YK’lar dönem içerisinde en az iki yurt içi görüşmesine gitmek zorundadırlar.

1.18  YK’lar alt grup değişimlerini Üst Yönetim Kurulu’nun onayı ile kendi istekleri ve kulübün ihtiyaçları doğrultusunda yaparlar.

1.19  Yardımcı YK adı verilen kişiler başkan ve YK’ların kanaatince belirlenirler. Ana görevi beraber çalıştığı YK(lara) yardımcı olmaktır.

  a) Yardımcı YK seçiminde esas; kişilerin çalışma performansı ve kulübe kattıklarıdır.

  b) Yardımcı YK’lar seçilirken herhangi bir geziye gelme zorunluluğu yoktur fakat geziler seçim aşamasında önemli bir faktör oluşturur.

1.20  Yardımcı YK’lar dönem içerisinde 3 yurt içi görüşmesine katılmak zorundadır

1.21  Yardımcı YK’lar alt grup toplantılarına katılım göstermek zorundadır.

1.22  Bu kişiler gerekli görülen zamanlarda seçilir, her dönem olmak zorunda değillerdir. Sayıları sabit değildir o anki ihtiyaca göre belirlenir.

1.23– Kulüp kendi içerisinde üç ana alt gruptan oluşur;

  a) Yurt İçi Alt Grubu: Yurt içi görüşmelerini belirli bir takvime göre ayarlamak ile yükümlü alt gruptur.

  b) Yurt Dışı Alt Grubu: Yurt dışı görüşmelerini belirli bir takvime göre ayarlamak ile yükümlü alt gruptur.

  c) İş Geliştirme ve Organizasyon Alt Grubu (İGOR): Kulüp içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikleri düzenleme, sosyal medya yönetimi ve kulüp çalışmaları için iş birliği görüşmeleri yapmaktan sorumlu alt gruptur.

1.24  Üst Yönetim Kurulu; İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanı, Genel Sekreter ve Grup Başkanları’nın olduğu kurula verilen addır.

1.25  Yönetim Kurulu; Üst Yönetim Kurulu ve YK’ların olduğu kurula verilen addır.

1.26  Genel Kurul; Yönetim Kurulu ve Yardımcı YK’ların olduğu kurula verilen addır.

1.27  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantısı her iki haftada bir belirli tarihte yapılır ve katılım zorunludur. 

 

MADDE 2: Yurt İçi Alt Grubu

2.1  Yurt İçi Alt Grubu için belirli bir üye sayısı ve belirli bir YK sayısı yoktur.

  a) Üyeler seçildikten sonra YK’lar arasında eşit olarak bölünür.

  b) Üye kontenjanı o dönemin randımanına göre belirlenir.

2.2  Bu alt grubun amacı Türkiye’de önde gelen kişiler ile; görüşülecek kişinin uygun gördüğü saat, gün ve kişi sayısınca görüşme ayarlamaktır.

  a) Bu görüşmelere gelinirken uyulması gereken kıyafet düzeni kuralları alt grup açılış toplantısında ve görüşme öncesi oluşturulan iletişim grubunda belirtilir. Bu kurallara uyulması zorunludur.

  b) Yurt içi görüşmelerine gidilirken, okuldan anlaşmalı firmanın servisi kullanılır. Bu hizmet o dönem anlaşılan fiyat üzerinden kişi başı ücret olarak sabitlenir. Görüşmeye giderken serviste bu ücret temin edilir ve temin eden Genel Kurul üyesi tarafından kulüp hesabına en geç 24 saat içerisinde teslim edilir.

  c) Görüşmeler, görüşülecek kişiye bağlı olarak Türkçe veya İngilizce yapılır.

2.3  Görüşme ayarlama prosedürleri üyelerin bağlı bulunduğu YK’lar tarafından, YK’larca belirlenen saat ve tarihte toplantı yapılarak anlatılır ve gereken taslaklar üyelerle paylaşılır.

  a) YK’larca belirlenen toplantı saati ve tarihi esneklik gösterir.

 

MADDE 3: Yurt Dışı Alt Grubu

3.1  Yurt Dışı Alt Grubu için belirli bir üye sayısı ve belirli bir YK sayısı yoktur.

  a) Üyeler seçildikten sonra YK’lar arasında eşit olarak bölünür.

  b) Üye kontenjanı o dönemin randımanına göre belirlenir.

3.2  Bu alt grubun amacı dünya üzerinde önde gelen kişiler ile gezimizin belirlendiği tarihte; görüşülecek kişi ile saat, gün ve kişi sayısınca plan yapıp görüşme ayarlamaktır.

3.3  Kulüp olarak her dönem en az bir yurt dışı gezisi gerçekleştirmek için çalışmalar yapılır.

  a) Bu gezi Yurt Dışı Başkanı kararınca Üst Yönetim Kurulu’na danışılarak iptal edilebilir veya her dönem yapılmayabilir.

  b) Seçim aşamasında üyelerin çalışma performansları ile kulüp etik ve disiplinine uygunluk durumları göz önünde bulundurulur.

  c) Gezi seçiminde alt grupların kontenjanı yoktur, kulübün geneli esastır.

3.4  Yurt dışı gezisi için görüşme ayarlayan ya da sponsorluk bulan üyeler yurt içinde en az 4 görüşmeye katıldıkları takdirde direkt olarak geziye katılma hakkı kazanır. Ancak gezi başvurusunda bulunan üyeler arasında kontenjan sayısından daha fazla üyenin bu hakkı elde etmiş olması durumunda; üyelerin dönem içinde göstermiş oldukları ek performanslar göz önünde bulundurulup, bu bağlamda yapılan seçime göre kontenjan sayısı kadar üye geziye katılım hakkı kazanacaktır.

3.5  Gezi için seçilecek otel, Yurt Dışı Alt Grubu tarafından belirlenir ve seçilen bir tarihte açıklanır.

3.6  Görüşme ayarlama prosedürleri üyelerin bağlı bulunduğu YK’lar tarafından, YK’larca belirlenen saat ve tarihte toplantı yapılarak anlatılır ve gereken taslaklar üyelere paylaşılır.

  a) YK’larca belirlenen toplantı saati ve tarihi esneklik gösterir.

3.7  Geziye isteyen Yönetim Kurulu üyesi; gezideki Genel Kurul üye sayısının toplam gezi kontenjanının yarısından az olması suretiyle katılım gösterebilir.

3.8  Yurt dışı gezisi için Yönetim Kurulu’na sunulacak yerler belirlenirken son  2 senede gidilmiş yerler seçenek olarak sunulamaz.

3.9  Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Yurt Dışı Gezisi için ülke seçimi oylamasına katılmak isteyen üyeler; aday gösterilen ülkelerin her biriyle ilgili yapmış oldukları kapsamlı araştırmalar sonucunda, araştırmalarını Üst Yönetim Kurulu ile paylaşmak dahilinde oylamaya katılabilirler. 

  

MADDE 4: İş Geliştirme ve Organizasyon (İGOR) Alt Grubu

4.1  İş Geliştirme ve Organizasyon (İGOR) alt grubu için belirli bir üye sayısı ve belirli bir YK sayısı yoktur.

  a) Üyeler seçildikten sonra YK’lar arasında eşit olarak bölünür.

  b) Üye kontenjanı o dönemin randımanına göre belirlenir.

4.2  Bu alt grubun amacı;

  a) Kulübün finansal ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli şirketlerle görüşmeler düzenleyerek, kulübe kazanım sağlamaktır.

  b) Kulübün sosyal medya takibini yapmaktır. Gazete, dergi ve bloglarda kulüple ilgili gerekli paylaşımların yapılmasını sağlamaktadır. Kulüp dergisi çalışmalarını yürütmektir.

  c) Kulüp üyelerini daha çok takip edebilmek adına, etkinlikler düzenlemek ve genel organizasyondan sorumlu olmaktır.

  d) Kulübün mezun olmuş üye ve YK’larıyla iletişimi sürdürmek ve onları belirli periyotlarda kulübün genel durumuyla ilgili bilgilendirmektir.

  e) Mezunlarla İlişkiler Komitesi İş Geliştirme ve Organizasyon Alt Grubunda bulunur. Bu sorumluluk dönem YK’larına aittir. Bu komite kulübün bütün alt gruplarına açık olup YK’nın inisiyatifi sonucu kişi alımı yapılacaktır. Herhangi bir kontenjan söz konusu değildir.

  f) Okul içinde veya dışında liderlerin katılım göstereceği zirveler organize etmektir.

  g) Okul içinde; dışarıdan alanında uzman eğitimciler getirerek eğitimler düzenlemektir.

  h) Oryantasyon döneminde kulüp adına yapılacak çalışmaları yürütmektir.

  i) Diğer öğrenci kulüpleriyle iletişimi ve iş birliklerini sağlamaktır.

4.3  Görüşme ayarlama prosedürleri üyelerin bağlı bulunduğu YK’lar tarafından, YK’larca belirlenen saat ve tarihte toplantı yapılarak anlatılır ve gereken taslaklar üyelere paylaşılır.

  a) YK’larca belirlenen toplantı saati ve tarihi esneklik gösterir.

  b) Yapılan iş birliği görüşmeleri için gereklilikler kulüp disiplin kuralları kısmında belirtilmiş olacaktır. Aksi durumda disiplin ve etik komisyonu gereken cezayı vermek konusunda serbesttir.

  c) Görüşmeler, ilgili YK veya üyeler tarafından ayarlanır. Görüşmeye gidilmeden önce YK tarafından seçilmiş katılımcılar ile toplantı yapmak zorunludur.

4.4  Bu alt grupta yer alan üyeler kulübün diğer alt gruplarında yapılan etkinliklere katılmakta serbesttir.

4.5  İş birliği görüşmelerine isteyen YK, İGOR Başkanı’nın onayıyla gelebilir. Bu sayı kontenjandan düşülür.

4.6  Bu alt gruba bağlı olarak iş birliği çalışmalarını sponsorlukla sonuçlandırmış üyelerin, yurt dışı gezilerine katılım hakkı elde edebilmek için ön koşul olarak en az dört yurt içi görüşmesine katılımı zorunludur.

 

MADDE 5: Komisyonlar

5.1  Tüzük Kurulu; kulüp tüzüğünün değişen dinamiklere uygun şekilde yazılmasını, güncellenmesini ve değiştirilmesini sağlar.

  a) Bu kurul Üst Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

  b) Bu kurul varolan tüzük maddelerini ilgili kurulun onayına sunarak değiştirme hakkına sahiptir.

  c) Tüzük maddeleri gereği Genel Kurul içerisindeki veya alt gruplara bağlı çalışan üyeler tarafından tüzük kurallarının etik ve disiplin bağlamında ihlal edildiği bir durum tespit edilirse ilgili kişiyi Etik ve Disiplin Komisyonu’na sevk eder.

5.2  Etik ve Disiplin Komisyonu; kulüp içi disiplinin, çalışma standartlarının ve başarı ölçütlerinin daha iyi değerlendirilebilmesini sağlar.

  a) Etik ve Disiplin Komisyonu’nun başkanlığını yürüten İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanı kulübün etik kuralları bağlamında yapılması gereken konularda en yetkili kişidir.

  b) Herhangi bir sebeple alt gruplara bağlı olan üye veya Genel Kurul üyelerinin kulüp içerisinden her ne sebeple olursa olsun uzaklaştırılması onayını veren ve bunu ilgili kişiye bildiren statüye sahiptir.

  c) Bu komisyon yaptığı değerlendirmeler sonucu tüm Genel Kurulu denetleme hakkına sahiptir.

  d) Bu denetleme doğrultusunda kulüp içi disiplinin sağlanması hedef alınır.

  e) Bu komisyon; kulübün tüm etik kurallarına bağlı bir yönetime sahip olduğu için oluşmuş olup, belirlenen etik kuralları Genel Kurul üzerinde uygulayabilme hakkına sahiptir.

  f) Tüzük Kurulu’nun sevki sonucu Etik ve Disiplin Komisyonu’nun vereceği karar Üst Yönetim Kurulu’nda yapılacak oybirliği ile ilgili kişi veya kişilerin üzerinde uygulanmak zorundadır. 

g) Bu komisyonun toplantılarına isteyen Üst Yönetim Kurulu üyesi katılabilir.

5.3  Bütçe Komisyonu; Yurt İçi , Yurt Dışı ve İGOR alt gruplarının kulüp hazinesini kullanarak yapacağı finansal harcamaları komisyon içerisinde oluşan oy çokluğuyla onaylama veya reddetme yetkisine sahiptir.

  a) Kulübe bağlı olan banka hesabının kontrolü İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanının seçeceği kişiye ve kendisine bağlı olacaktır.

5.4  Strateji Komisyonu; kulüp içerisinde yer alan üç farklı alt grubun stratejik anlamda gelişmesini sağlayacak kararlar alıp bu alt gruplara, grup başkanlarıyla birlikte öngörülebilir ve gerçekleştirebilecekleri hedefler belirler.

  a) Belirlenmiş olan hedeflerin uyumu ve yaklaşımı, İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanı’nın özel isteğiyle yapılacak olan alt grup yönetimi bazlı toplantılarda yine İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanı tarafından gözlemlenecek ve denetlenecektir.

  b) Bu komisyonun içerisine ancak İcra Kurulu ve Komisyonlar Grubu Başkanı tarafından uygun görüldüğü taktirde komisyon üyeleri dahil edilecektir.

 

MADDE 6: Kıyafet Düzeni

6.1  Aksi belirtilmediği sürece kıyafet düzeni ”business” formatındadır. Erkeklerde kravat zorunlu, kızlarda ise etek boyu diz seviyesinde olmak zorundadır.

6.2  Bu kıyafet düzenine uyulmaması halinde ilgili üyenin görüşmeye kabulü olsa bile kesinlikle katılımına izin verilmeyecektir.

 

MADDE 7: Servis Ücretleri

7.1  Servis ücretleri serviste direkt olarak toplanıp kulüp hesabına aktarılır.

7.2  Servis ücreti dönem başı belirlenmiş, gidilecek konuma göre sabit bir ücrettir.

7.3  Servis sadece tek yön kullanılsa bile gidiş-dönüş ücreti alınacaktır.

7.4  Servis ücretlerini servis esnasında ödemeyen üyeler ücreti ödeyene kadar başka bir görüşmeye katılım gösteremeyecektir.

7.5  Servis ücretlerini toplamış olan Genel Kurul üyesi, ücretleri en geç 24 saat içerisinde kulüp hesabına geçirmekle yükümlüdür.

 

MADDE 8: Görüşme İptalleri

8.1  Kulübümüzün ve Sabancı Üniversitesi’nin itibarını göze alarak, ön koşulu olan görüşmelerde kabul alındıktan sonra yapılan iptallerde, ilgili üyelerin 1 ay süre ile görüşmelere katılımı engellenecektir.

8.2  Ön koşulu olmayan görüşmelerde ise aynı kural ikinci seferde tekrarlanması halinde uygulanacaktır.

  a) Görüşme iptalleri hususunda iptal nedenleri açık bir şekilde tarafımıza bildirilmesi zorunludur.

  b) Son 24 saat içinde yapılan iptallerde servis ücreti üyeden temin edilir.

 

MADDE 9: Görüşme Öncesi Hazırlık

9.1  Kabul alınan görüşmelere gelinmeden önce;

  a) Şirket ve kişi hakkında detaylı araştırma yapılmalıdır.

  b) Şirket ve kişi hakkında en az 2 soru gidiş servisinde tartışılmak üzere hazırlanmalıdır.

  c) Görüşme esnasında not tutulması için üyelerin şahsi not defterlerini getirmeleri gerekmektedir. Görüşülecek şirketler bizlere her zaman bunları temin etmemektedir.

 

MADDE 10: Görüşme Esnasındaki Kurallar

10.1  Görüşmeye katılım gösteren YK veya Yardımcı YK gözetiminde olacak şekilde;

  a) Görüşme esnasında telefonlar mutlaka sessiz konumda tutulmalıdır.

  b) Görüşme esnasında telefon ile uğraşmak kesinlikle yasaktır.

  c) Görüşme esnasında fazla kişisel sorulardan kaçınılmalıdır ve uygunsuz duruş şekilleri sergilenmemelidir.

 

MADDE 11: Alt Grup Toplantı Kuralları

11.1  Alt gruplar dahilinde yapılan toplantılara 1 kez mazeretsiz, 2 mazeretli katılım göstermeyen üyelerin, üyelikleri düşürülecektir.

  a) Toplantı süreleri ortalama 30 dakika olmaktadır ve bunu göz önünde bulundurarak toplantılara 10 dakika süre ile geç kalınmaması gerekmektedir.

 

MADDE 12: Genel Kurul Görev Dondurma ve Sonlandırma Kuralları

12.1  Genel Kurul üyelerinden olan yardımcı YK’ların Üst Yönetim Kurulu ve bağlı olduğu Yönetim Kurulu üyesi tarafından kulüpten çıkarılma ve görevini sonlandırma hakkı, yapılacak olan olağanüstü toplantının neticesinde verilir.

12.2  Genel Kurul üyelerinden olan YK’ların Üst Yönetim Kurulu tarafından kulüpten çıkarılma ve görevini sonlandırma hakkı, yapılacak olan olağanüstü toplantının neticesinde verilir.

12.3  Bu madde uluslararası değişim programlarına katılan Genel Kurul üyelerinin kulüpte devamlılık durumunun belirlenmesi ile ilgilidir. Uluslararası değişim programına katılıp kulüp çalışmalarına aktif bir şekilde devam etmek isteyen Genel Kurul üyeleri Üst Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunarak döndükleri zaman çalışmalarına devam edebilme hakkına sahiptir.

12.4  Üst Yönetim Kurulu üyelerinden birisi uluslararası değişim programına katıldığı takdirde yerine getirilecek olan bir vekil yine Üst Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

 

MADDE 13: Genel Kurul Toplantı Kuralları

13.1  Üst Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulan idari takvime uygun olarak bütün Genel Kurul üyeleri toplantılara katılmakla yükümlüdür.

13.2  Bu toplantılar iki haftada bir olacak şekilde idari takvimde yer alır.

13.3  Bu toplantılara katılım zorunludur. Bir dönem içerisinde iki kere toplantılara katılmayan Genel Kurul üyeleri dönem boyunca yapılacak hiçbir Genel Kurul toplantısına katılamaz ve buna ek olarak Etik ve Disiplin Komisyonu tarafından yapmış olduğu çalışmalar denetlenir.

13.4  Genel Kurul toplantılarında zaman akışının daha verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla toplantı gündem maddeleri toplantıya 24 saat kalaya kadar belirlenmek zorundadır.

13.5  Toplantı gündeminde söz sahibi olmak isteyenlerin Üst Yönetim tarafından belirlenmiş Alt Grup Başkanı tarafından sağlanacak bildiriyi eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

13.6  Genel Kurula Alt Grup Başkanları liderlik eder.

13.7  Genel Kurul toplantılarında Genel Sekreter tüm üyelerle ilgili söz hakkına sahiptir ve üyelerin sorgulanmasıni açıkça bu toplantılarda yürütür. Genel Sekreter her bir Genel Kurul üyesine üyelerle ilgili istediği soruyu sorma hakkına sahiptir.

13.8  Genel Kurul toplantılarında katip görevine getirilecek kişi, Genel Kurul bildirisinde yer alacaktır. Bu kişi yardımcı YK’lar arasından alfabetik sırayla seçilecektir.

13.9  Katiplik görevi, Genel Kurul’da konuşulan tüm konuların eksiksiz bir şekilde kayda alınmasını gerektirir. Kayda alınan tüm bu konuları Genel Kurul’un tüm üyeleriyle paylaşmakla yükümlüdür.

13.10  Yayınlamış olan Genel Kurul Bildirisi’nde kendisine bir gündem maddesi belirlemeyen Genel Kurul üyeleri konuşma hakkına sahip değildir. Yalnızca yapılacak olan oylamalara katılabilirler. Üst Yönetim Kurulu söz hakkına sahiptir.

13.11  Olağanüstü durumlarda Genel Kurul’u sadece Üst Yönetim toplayabilir.

13.12  İlk Genel Kurul toplantısı İGOR alt grubu tarafından belirlenen ve yeni girişli öğrencilerle birlikte yapılacak olan tanıtım toplantısından 1 gün önce gerçekleştirilir.

 

NETMELİKLER:

MADDE 1:

1.1  Sabancı Üniversitesi Tea Talks with CEOs – CEO’larla Çay Sohbetleri Kulübü Ana Tüzüğü hükümleri, Üst Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı ve uygulamaya koyacağı yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

1.2  Üyelerin Yönetim Kurulu’nu seçme yetkisi yoktur.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 1:

1.1  Bu Ana Tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunamaması durumunda Üst Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a teklif edeceği olağanüstü meclis kararları uygulanır.

İşbu, yukarıda yazılı olarak bulunan kulüp ana tüzük madde, kural ve yönetmelikleri 15.09.2020 tarihi itibariyle, Üst Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yürürlüğe konulmuştur.